loader image

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1ο  Επωνυμία

Ιδρύεται στην Αθήνα πρωτοβάθμια επαγγελματική  Ένωση με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ».

 

Άρθρο 2ο   Έδρα

Έδρα της  Ένωσης ορίζεται το Παλαιό Ψυχικό Αττικής και γραφεία της τα επί της οδού Διαμαντίδου 35, Παλαιό Ψυχικό.

 

Άρθρο 3ο Σκοποί

Σκοποί της  Ένωσης είναι:

α) Η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου

β) Η διάδοση της χοροθεραπείας στην Ελλάδα και η διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

γ) Η εκπαίδευση χοροθεραπευτών με ειδικό πρόγραμμα και η κατοχύρωση των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό.

δ) Η ανάπτυξη προγραμμάτων ανταλλαγής και συνεργασίας με αντίστοιχες ενώσεις του εξωτερικού

ε) Η χορήγηση υποτροφιών

στ) Η συλλογή ξένης βιβλιογραφίας και η μετάφραση ξένων κειμένων για τη χοροθεραπεία

ζ) Η τακτική έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με αντικείμενο τις δραστηριότητες της  Ένωσης

η) Η έκδοση χοροθεραπευτικού περιοδικού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, και η δημοσίευση -έντυπη ή ηλεκτρονική- υλικού (ενδεικτικά: άρθρα, βιβλιογραφία, θεωρητικές συζητήσεις, συνεντεύξεις), που συναρτάται με την. εξέλιξη και τις προοπτικές της χοροθεραπείας στην Ελλάδα και τον κόσμο.

θ) Η διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων για τη χοροθεραπεία.

ι) Η υποστήριξη και χρηματοδότηση- ερευνητικών δραστηριοτήτων για τη χοροθεραπεία.

 

Άρθρο 4ο Μέσα

Η επίτευξη των σκοπών θα επιδιωχθεί με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο και ενδεικτικά με την ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των μελών της  Ένωσης, την διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τμημάτων διδασκαλίας της χοροθεραπείας, την έκδοση χοροθεραπευτικού περιοδικού καθώς και άλλων εντύπων σχετικών με την χοροθεραπεία, την οργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων και συνεδρίων στην έδρα της  Ένωσης ή στην περίφερειά της και στο εξωτερικό για την προώθηση και διάδοση της χοροθεραπείας, την υπεύθυνη ενημέρωση και πληροφόρηση και με τη συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κλπ.

 

Άρθρο 5ο Πόροι

Οι πόροι της  Ένωσης διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Τακτικοί είναι οι εισπράξεις από το δικαίωμα εγγραφής, οι ετήσιες συνδρομές των μελών, καθώς και τα έσοδα από την περιουσία της  Ένωσης.

Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής, η ετήσια συνδρομή, ως και κάθε επιβάρυνση των μελών ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έκτακτοι πόροι είναι:

α) Οι μη τακτικές εισφορές των μελών.

β) Οι παροχές από το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (χορηγοί, ΕΟΚ, κλπ.)

γ) Οι εισπράξεις από τις εκδόσεις και όλες γενικά τις εκδηλώσεις της Ένωσης.

δ) Οι δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές και κληροδοσίες. Οι δωρεές υπό τρόπο και οι κληροδοσίες γίνονται δεκτές ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που παρέχεται με απλή πλειοψηφία. Οι κληρονομιές, που καταλείπονται στην  Ένωση, γίνονται αποδεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής. Οι δωρεές πρέπει να είναι επώνυμες.

 

Άρθρο 6ο Μέλη

Μέλη της  Ένωσης είναι  Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί, που έχουν ικανότητα γιαδικαιοπραξία και αποδέχονται τους σκοπούς της, το Καταστατικό της και τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και αρωγά.

 

Άρθρο 7ο Τακτικά Μέλη

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

α) Επαγγελματική Ικανότητα. Απαιτούνται:

 • Πτυχίο ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εκπαιδευτικού προγράμματος χοροθεραπείας αναγνωρισμένου φορέα, διετούς τουλάχιστον διάρκειας, σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές που τίθενται από την  Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδας και την Ευρωπαϊκή  Ένωση Χοροθεραπείας. Οι όροι και οι προδιαγραφές αναγράφονται στο έντυπο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Χοροθεραπείας της  Ένωσης, το οποίο εκπονείται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή βάσει των εξελίξεων και των standards στο χώρο της χοροθεραπείας διεθνώς και εγκρίνεται από το Δ.Σ. Αιτήσεις που δεν καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις εξετάζονται κατά περίπτωση μετά από πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ.
 • Αποδοχή των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας της  Ένωσης.

β) Επίπεδα εγγραφής. Υπάρχουν δύο επίπεδα εγγραφής, το GDTR και το GDTRSenior:

Τα μέλη του πρώτου επιπέδου (GDTR) μπορούν να εργάζονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα, εφόσον υπάρχει θεραπευτικό πλαίσιο (ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές, νοσηλευτικό προσωπικό κλπ., με τους οποίους πρέπει να συνεργάζονται). Τα μέλη του πρώτου επιπέδου δεν μπορούν να εργάζονται ως χοροθεραπευτές σε προσωπικό / ιδιωτικό χώρο, ούτε να παρέχουν υπηρεσίες ως χοροθεραπευτές σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, σε οποιονδήποτε πληθυσμό (πλην του παραπάνω αναφερόμενου θεραπευτικού πλαισίου).

Το δεύτερο επίπεδο (GDTR) αφορά μέλη, τα οποία εκπληρώνουν τους όρους της παραγράφου α’ περί επαγγελματικής ικανότητας και έχουν εργασθεί επί πέντε συνεχή έτη ως χοροθεραπευτές, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, ή επί τρία -συνεχή- έτη με καθημερινή απασχόληση σε θεραπευτικό πλαίσιο, όπως ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο.

Τα μέλη του δευτέρου επιπέδου μπορούν να ασχολούνται με όλες τις χοροθεραπευτικές δραστηριότητες (σεμινάρια, ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, διδασκαλία σε εκπαιδευτικά προγράμματα, προσωπικό / ιδιωτικό γραφείο κλπ.). Για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής της  Ένωσης, ώστε να πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο περί επαγγελματικής ικανότητας.

Συνιστάται στα μέλη και των δύο επιπέδων να λαμβάνουν τακτικά Εποπτεία.

Τακτικά μέλη ονομάζονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όλοι όσοι

συγκεντρώνουν τις αμέσως ανωτέρω προϋποθέσεις και υποβάλουν σχετική αίτηση, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις αρχές και τους σκοπούς της Ένωσης. Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να συνυποβάλουν φωτοαντίγραφα των πτυχίων ή πιστοποιητικών τους, βιογραφικό, βεβαίωση από τον ψυχοθεραπευτή τους για τις ώρες της προσωπικής τους θεραπείας και δύο συστατικές επιστολές από άτομα από το χώρο της ψυχικής υγείας.

Η αίτηση εισάγεται προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και γίνεται δεκτή αν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του παρόντος και του Νόμου.

Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει άπρακτο το διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της, χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της ως άνω 30ήμερης προθεσμίας.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής αποφάσεως που διατάζει την εγγραφή.

Τα τακτικά μέλη εφοδιάζονται με ειδικό δελτίο αναγνώρισης που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 8ο Επίτιμα και Αρωγά Μέλη

Επίτιμοι πρόεδροι ή μέλη της  Ένωσης ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα που έχουν προσφέρει ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες ή δωρεές. Τα επίτιμα μέλη, όταν δεν έχουν και την ιδιότητα του τακτικού μέλους, στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση.

Ως αρωγά μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν την  Ένωση με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οι φοιτητές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Χοροθεραπείας, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Τα αρωγά μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλογής σε αξίωμα.

Τόσο τα επίτιμα όσο και τα αρωγά μέλη οφείλουν να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας της  Ένωσης.

Επίτιμα ή αρωγά μέλη που δεν πληρούν τους όρους του καταστατικού περί επαγγελματικής ικανότητας, δεν αναγνωρίζονται από την  Ένωση ως χοροθεραπευτές και δεν μπορούν να ασκούν χοροθεραπευτικές δραστηριότητες.

 

Άρθρο 9ο Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μελών

Όλα τα μέλη την  Ένωσης οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, τονΚώδικα  Δεοντολογίας της  Ένωσης και τις αποφάσεις των οργάνων της  Ένωσης. Οφείλουν, επίσης, να συμβάλλουν στην προώθηση και την επίτευξη των σκοπών της  Ένωσης, να ενημερώνονται, να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της  Ένωσης, να απέχουν από κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της  Ένωσης και αντίκειται στη δεοντολογία.

Τα τακτικά μέλη της  Ένωσης δικαιούνται και υποχρεούνται:

α) Να μετέχουν των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεών της.

β) Να εκλέγουν και εκλέγονται στα όργανα διοίκησής της.

γ) Να στελεχώνουν τις διάφορες επιτροπές της και να μετέχουν ή παρακολουθούν τις εργασίες αυτών.

δ) Να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την  Ένωση.

ε) Να απολαμβάνουν κάθε παροχή ή ευεργέτημα που επιτυγχάνεται από την  Ένωση.

στ) Να ασκούν το επάγγελμά τους, με καλή πίστη και ευσυνειδησία και να τηρούν μεταξύ τους επαγγελματική αλληλεγγύη και

ζ) Να γνωστοποιούν στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση κάθε αλλαγή της επαγγελματικής τους διεύθυνσης.

 

Άρθρο 10ο

Στα μέλη της  Ένωσης μπορούν να επιβληθούν οι πειθαρχικές κυρώσεις τηςέγγραφης επίπληξης, της προσωρινής αποβολής μέχρι και ένα χρόνο, και της οριστικής αποβολής από την Ένωση, εφόσον:

 1. Κληθούν υπαίτια:

α) Ανάρμοστης συμπεριφοράς προς την Ένωση, τα μέλη αυτής ή τη Διοίκησή της.

β) Γενικότερης αντικοινωνικής συμπεριφοράς, που θίγει άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία και την υπόσταση της Ένωσης.

γ) Παράβασης, με πράξη ή παράλειψη, των διατάξεων του καταστατικού και του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας.

δ) Βαριάς παράβασης των καθηκόντων τους, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Αν καθυστερούν για δύο συνεχή έτη την καταβολή της υποχρεωτικής συνδρομής στην  Ένωση.

Αρμόδιο για να αποφασίσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής πειθαρχικής κύρωσης, καθώς και για το είδος της κύρωσης που θα επιβληθεί είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από προηγούμενη ακρόαση του μέλους, το οποίο κλητεύεται προς τούτο με κλήση που πρέπει να κοινοποιηθεί δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίασή του.

Εάν το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος δεν εμφανισθεί, ή δεν υποβάλει έγγραφη απολογία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται και χωρίς αυτήν.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αποβολής προσωρινής ή οριστικής- τελεί υπό την έγκριση της Γενικής  Συνέλευσης των μελών της  Ένωσης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, τα δε αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση.

Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της απόφασης της ΓΣ να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο δικάζει κατά την εκούσια δικαιοδοσία.

 

Άρθρο 11ο Αποχώρηση Μέλους

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν από την  Ένωση, οποτεδήποτε το επιθυμούν. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλοςτου. Το μέλος που αποχώρησε έχει το δικαίωμα της επανεγγραφής του μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι κατά την αποχώρησή του δε θα έχει προσβάλει την υπόληψη της Ένωσης.

 

Άρθρο 12οΔιαγραφή Μέλους

Τα μέλη της  Ένωσης διαγράφονται:

α) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν έχουν καθυστερήσει την υποχρεωτική συνδρομή τους για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και αφού προηγουμένως έχουν αποδεδειγμένα προσκληθεί για την τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων και δεν προσέλθουν μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από της προσκλήσεώς τους. Τα μέλη αυτά έχουν δικαίωμα νέας εγγραφής εφόσον εξοφλήσουν αναδρομικά όλες τους τις εισφορές και η εγγραφή τους γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν πάψουν να έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στην  Ένωση.

 

Άρθρο 13ο  Όργανα Διοικήσεως

Όργανα διοίκησης της  Ένωσης είναι:

α) η Γενική Συνέλευση

β) το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) η Ελεγκτική Επιτροπή

 

Άρθρο 14ο Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης, έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοικήσεως και συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα  που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκροτούνται από τα τακτικά μέλη της Ένωσης, που έχουν εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις τους. Μπορούν να παρευρίσκονται και τα αρωγά μέλη ως ακροατές χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. κατά περίπτωση.

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκλησή της, επαναλαμβάνεται εκ νέου χωρίς άλλη διατύπωση στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος, οπότε απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται για τρίτη φορά, χωρίς άλλη διατύπωση στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους ενημερωμένους ταμειακά ονομαστικούς καταλόγους των μελών.

Oι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο τις προκηρύσσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διεξαγωγή τους, με πρόσκληση απευθυντέα και κοινοποιούμενη σε όλα τα μέλη της Ένωσης. Οι προσκλήσεις καθορίζουν με σαφήνεια τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιούνται και γνωστοποιούνται στα μέλη με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σε έκτακτες περιπτώσεις, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να συντμηθεί η 20ήμερη προθεσμία πρόσκλησης. Η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την πρόσκληση των μελών της Ένωσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Ταυτόχρονα με την προκήρυξη ανακοινώνεται ονομαστικός κατάλογος που περιλαμβάνει το σύνολο των μελών της Ένωσης με την ένδειξη των ταμειακά τακτοποιημένων ή όχι μελών της. Τα τελευταία, εφόσον εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, έστω και λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως, μπορούν να λάβουν μέρος σ’ αυτήν.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνονται προσωρινά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέα και ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

To προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως, με την έναρξη των εργασιών, καθορίζει τονχρόνο που μπορεί να χρησιμοποιεί ο αγορητής, αναλόγως των θεμάτων. Δευτερολόγηση, επιτρέπεται μια φορά και για μισό χρονικό διάστημα από το αρχικό. Τριτολόγηση κ.λ.π. είναι στην κρίση του προεδρείου.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που από το καταστατικό ή το νόμο ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία.

Μέλος της Ένωσης δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, αν η απόφασή της αφορά την κατάρτιση δικαιοπραξίας, την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ αυτού ή συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του μέχρι και τον τρίτο βαθμό και της Ένωσης.

Τα μέλη της  Ένωσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση. Ψηφοφορία δια βοής δεν επιτρέπεται. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται σε:

α) Εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση

β) Σε επιλογή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης

γ) Σε θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση

6) Σε προσωπικά ζητήματα και

ε) Στον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό

Προ της ενάρξεως της μυστικής ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διατάσσει την έξοδο από την αίθουσα κάθε ατόμου που δεν έχει δικαίωμα ψήφου, πλην του εμμίσθου προσωπικού της  Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της, φροντίζει για την ακριβή τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο σ’ αυτούς που επιθυμούν να μιλήσουν κατά σειρά προτεραιότητας και έχει το δικαίωμα να αφαιρεί το λόγο από τους ομιλητές που παρεκτρέπονται και να αποβάλει από την αίθουσα τα μέλη που με την συμπεριφορά τους εμποδίζουν τις εργασίες αυτής.

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης επιμελείται της σύνταξης και καθαρογραφής των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, τα υπογράφει με τον Πρόεδρο και τα παραδίδει στην διοίκηση.

Η αγωγή κατά των αποφάσεων των Γ ενικών Συνελεύσεων ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Αν προσβάλλεται απόφαση που αφορά την οργάνωση ή τη λειτουργία της Ένωσης, η αγωγή ασκείται από το ένα δέκατο (1/10) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της. Η έφεση κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ασκείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της απόφασης.

 

Άρθρο 15ο  Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τίθενται προς έγκριση τα πεπραγμένα και ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους ως και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο. Επίσης διαβάζεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του νέου έτους.

Εκτός από τα ανωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει σε αυτήν οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που υπογράφεται από το 1/5 των μελών της  Ένωσης.

 

Άρθρο 16ο  Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, οποτεδήποτε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν το ένα πέμπτο (1/5) των μελών της  Ένωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήψη της απόφασής του ή την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως από τα μέλη του σωματείου.

Αν η αίτηση αυτή των μελών δεν εισακουσθεί, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και ύστερα από αίτηση των μελών αυτών μπορεί να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 17ο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ένωση διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του. Κατά την ίδια εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εφόσον επιθυμούν μπορούν να μετέχουν των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και τα μέλη του πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των μελών του, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, όπου με μυστική ψηφοφορία εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας- Στην περίπτωση που είναι δύο οι πλειοψηφήσαντες, την πρόσκληση απευθύνει ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Αυτός που απηύθυνε την πρόσκληση προεδρεύει της συνεδριάσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως να απευθύνουν την πρόσκληση, υποχρεούνται την 11η ημέρα να προσκαλέσει ο αμέσως επόμενος και ούτω καθεξής. Η εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία για ένα ή περισσότερα αξιώματα, επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα, δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ των δύο (2) πλειοψηφησάντων οπότε εκλέγεται ο συγκεντρώσας τους περισσότερους ψήφους.

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. Αρχικά εκλέγεται ο Πρόεδρος και ακολουθεί η εκλογή των λοιπών για τις υπόλοιπες θέσεις. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή σε συγγενείς του, πρώτου ή δεύτερου βαθμού.

Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη του κατά σειρά εκλογής τους.

Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει αποδεδειγμένα ειδοποιηθεί και απουσιάζει αδικαιολόγητα από έξι συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του ή δικαιολογημένα πέραν του έτους, εκπίπτει του αξιώματος του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται από επιλαχόντα σύμβουλο.

 

Άρθρο 18ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, ορισμένη ημέρα και ώρα της εβδομάδας, έκτακτα δε, με συγκεκριμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη, όσες φορές το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή ήθελε ζητηθεί η σύγκλησή του από δύο μέλη του.

Οι συνεδριάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τρία μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, και σε περίπτωση ισοψηφίας, με υπερίσχυση της ψήφου του Προέδρου.

Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο για προσωπικά θέματα ή αν ζητηθεί από τα δύο πέμπτα (2/5) των παρόντων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, σε μυστική ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται αυτή την ίδια μέρα και εάν υπάρξει ισοψηφία η απόφαση θεωρείται απορριπτική.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τους νόμους. Δεν ευθύνονται μόνο για τις αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς να είναι παρόντα ή διαφώνησαν. Πρέπει, όμως, η διαφωνία να έχει γραφτεί στα πρακτικά.

Στην αρχή της συνεδρίασης επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Τα πρακτικά μπορούν να επικυρωθούν και την ίδια μέρα της συνεδρίασης. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

 

Άρθρο 19ο Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, του καταστατικού από τα εκλεγμένα όργανα και τις επιτροπές της Ένωσης .

Ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, εκπροσώπησης, διεύθυνσης, διαχείρισης της Ένωσης και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών της, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

Συντάσσει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της  Ένωσης.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εγκρίνει ή όχι την εγγραφή μελών, εισηγείται την διαγραφή και τηρεί το μητρώο μελών.

Διορίζει και παύει τους υπαλλήλους της Ένωσης, συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς, ορίζει αντιπροσώπους, συγκροτεί και καθορίζει τις αρμοδιότητες διαφόρων επιτροπών και ορίζει και παύει τα μέλη αυτών.

Εγκρίνει τις δαπάνες της  Ένωσης, ενοικιάζει γραφεία, αποδέχεται δωρεές ή κληροδοσίες, εκτός αν τίθεται όρος οπότε εισηγείται στη Γενική Συνέλευση.

Τηρεί το βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων που συντάσσεται από το Γενικό Γραμματέα και υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη.

 

Άρθρο 20ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφορτισμένα με τα εξής καθήκοντα:

Ο Πρόεδρος:

α) Εκπροσωπεί την  Ένωση στα Δικαστήρια, σε κάθε Αρχή και ενώπιον οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου.

β) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

δ) Λογοδοτεί στις Γενικές  Συνελεύσεις για τις πράξεις ή παραλείψεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Υπογράφει, τις για λογαριασμό της  Ένωσης συμβάσεις, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Υπογράφει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών, τις εντολές εισπράξεως ή αναλήψεως χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών ως και κάθε έγγραφο της Ένωσης.

ζ) Σε συνεργασία με τον Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και

η) Ελέγχει και φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Ο Αντιπρόεδρος:

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Ο Γενικός Γραμματέας:

α) Τηρεί τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το αρχείο της Ένωσης και φυλάσσει την σφραγίδα της.

β) Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τηρεί την αλληλογραφία της Ένωσης, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και κάθε έγγραφο αυτής και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Τηρεί το μητρώο των μελών της Ένωσης και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.

Ο Ταμίας:

α) Φροντίζει τη διαχείριση των οικονομικών της  Ένωσης, εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές παροχές προς αυτήν, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις.

β) Τηρεί το βιβλίο ταμείου και περιουσίας της Ένωσης, ενημερώνει τις καρτέλες συνδρομών, φυλάσσει όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών και υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση εσόδων και εξόδων.

γ) Ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει των ενταλμάτων που εκδίδονται μετά από έγκριση της δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογραφή από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα.

δ) Ευθύνεται προσωπικά για τα χρήματα του ταμείου, τα οποία υποχρεούται να έχει κατατεθειμένα σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα.

ε) Ενεργεί τις πράξεις αναλήψεως ή καταθέσεως χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που είναι κατατεθειμένα σε Τράπεζα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

στ) Συντάσσει κάθε χρόνο, τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και τον υποβάλλει μαζί με την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:

Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία όταν απουσιάζουν ή κωλύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Άρθρο 21ο Ελεγκτική Επιτροπή.

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο (2) αναπληρωματικούς. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Μόλις εκλεγεί συγκροτείται σε σώμα με πρόσκληση του πλειοψηφούντος μέλους και εκλέγει τον Πρόεδρό της ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της. Η ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Τηρεί ιδιαίτερα πρακτικά. Δεν ασκεί διοίκηση, αλλά εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν αυτές είναι σύμφωνες με το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Μπορεί να προβαίνει σε υποδείξεις προς τη Διοίκηση. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Οργάνωσης για κάθε περίοδο. Συγκαλείται μία (1) φορά τουλάχιστον το χρόνο και ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να συντάξει την έκθεσή της επί της οικονομικής διαχείρισης.

Στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής τίθενται όλα τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και όλα τα διπλότυπα εισπράξεως, τα εντάλματα πληρωμών, τα σχετικά πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλο στοιχείο που τυχόν ζητήσει αυτή. Θεωρεί και αριθμεί πριν από τη χρησιμοποίησή τους τα γραμμάτια εισπράξεων. Ο έλεγχος των βιβλίων γίνεται στα γραφεία της  Ένωσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καλούμενο από την Ελεγκτική Επιτροπή για την παροχή πληροφοριών είναι υποχρεωμένο να παράσχει πρόθυμα τις ζητούμενες πληροφορίες. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή δύο (2) από τα μέλη της ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν την συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της. Ελεγκτικής Επιτροπής το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να παρέχει στοιχείο που θα του ζητηθεί, όπως και κατά την τακτική σύγκληση. Την έκθεση που. συντάσσει η Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο και διαβάζει κατά τη Συνέλευση που εγκρίνεται ο απολογισμός.

Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

 

Άρθρο 22ο Αντιπρόσωποι.

Η Γενική Συνέλευση, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει για την εκλογή Αντιπροσώπων της  Ένωσης στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται: η διαδικασία εκλογής των Αντιπροσώπων, η διάρκεια της θητείας τους, το έργο τους και κάθε ζήτημα που συναρτάται με τις δραστηριότητές τους, στο πλαίσιο των διατάξεων της νομοθεσίας για τα επαγγελματικά σωματεία.

 

Άρθρο 23ο Εφορευτική Επιτροπή

 1. Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους της Ένωσης για τις ανώτερες Οργανώσεις που μετέχει, η εκλογή αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πριν από κάθε ψηφοφορία. Για θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την εκλογή αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 3. Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν το οπουδήποτε κωλυόμενο ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.
 4. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής που ορίζεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του Ν. 1264/82. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.

 

Άρθρο 24ο Εκλογές – Διαδικασία

 1. Ένα μήνα προ της λήξεως της θητείας των Οργάνων Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ορίσει την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να εκλέξει τα όργανα της Διοίκησης του Συλλόγου.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει όλη την ευθύνη της διεξαγωγής των εκλογών βάσει του νόμου και του καταστατικού
 3. Αξιώματα που μπορούν να διεκδικήσουν οι υποψήφιοι είναι:

α) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

β) μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής

γ) αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία

Μπορεί ταυτόχρονα να διεκδικεί την εκλογή του το ίδιο μέλος στη Διοίκηση, όσο και ως Αντιπρόσωπος. Ο υποψήφιος Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε άλλο όργανο. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας εκλογών.

 1. Μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων με μέριμνα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα αναρτάται κατάσταση με τους υποψήφιους που είναι για τα όργανα της Διοίκησης. Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Ένωση.
 2. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διαρκεί και πέραν της προκαθορισμένης ώρας λήξεως, εφόσον υπάρχουν μέλη που επιθυμούν να ψηφίσουν.
 3. Η εκλογή των οργάνων της διοίκησης γίνεται με την παρακάτω διαδικασία και εκλογικό σύστημα.

Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των Αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται, αυξημένο κατά μια μονάδα. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι και οι υποψήφιοί του.

Οι έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων και οι θέσεις των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τα προηγούμενα, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Ελεγκτική Επιτροπή ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο, κατά την κατανομή που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το ήμισυ (1/2) του εκλογικού μέτρου.

Συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων τους.

Ως συνδυασμοί Θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι  τουλάχιστον ίσος με το ήμισυ (1/2) των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής ή των θέσεων των αντιπροσώπων κατά περίπτωση.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή οι θέσεις των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται, σύμφωνα με τα προηγούμενα, κατανέμονται ανά μία (1) κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς ή στους υποψηφίους που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες κατανομές.

Σ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκονται στο χώρο της εκλογής ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού υποψηφίων.

Η Εφορευτική Επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας ελέγχει τη γνησιότητα του αντιγράφου μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή ασφαλιστικού βιβλιαρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους ή του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου.

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων, τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου, που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές, φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας και αντίγραφα στα αρχεία της Ένωσης.

 

Άρθρο 25ο Βιβλία

Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται πριν χρησιμοποιηθούν από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών και το όνομα των γονέων τους, το επάγγελμα, ο αριθμός του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής μέλους καθώς και η ταμειακή τους ενημέρωση.

β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής

ε) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

στ) Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης.

ζ)  Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα μελών της Ένωσης, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθμός καταχώρισης στο βιβλίο αυτό αποτελεί και τον αριθμό του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Επίσης καταχωρούνται η ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση ή ακύρωση. Σε περίπτωση απώλειας αναγράφεται ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.

Εκτός από τα ανωτέρω τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία επιβάλλει η οικονομική κατάσταση της Ένωσης, για τη λογιστική και οικονομική πληρότητα και αρτιότητα αυτής καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Τα μέλη της  Ένωσης καθώς και οι υπερκείμενες οργανώσεις στις οποίες ανήκει δικαιούνται, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς των, να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

 

Άρθρο 26ο Τροποποίηση Καταστατικού – Διάλυση Ένωσης

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται για τον σκοπό αυτό και αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των παρόντων μελών.

Για τη διάλυση της Ένωσης απαιτείται η λήψη αποφάσεως σε ειδικά προς τούτο συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών της που αποφασίζουν με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Η Ένωση διαλύεται, επίσης, όταν τα μέλη της μειωθούν κάτω των δέκα, καθώς και με δικαστική απόφαση, όπως ο Νόμος ορίζει.

Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία της θα διατεθεί, όπου θα ορίσει με απόφασή της η τελευταία Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 27ο Σφραγίδα

Η  Ένωση έχει κυκλική σφραγίδα, στο μέσον της οποίας υπάρχει γραφική απεικόνιση και κυκλικά αναγράφονται οι λέξεις «ΕΝΩΣΗ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – 1993».

 

Άρθρο 28ο Εφαρμοστέες Διατάξεις

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1712/1987 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 * Απαλείφεται η μεταβατική διάταξη του άρθρου 29.

 

Ν. Ψυχικό, 11 Φεβρουάριου 2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αμάντα Κουγιούφα                                                                                      Νατάσα Σμυρλή