Η Ένωση

Μέλη
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τα τακτικά μέλη της  Ένωσης

– Είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ή πιστοποιητικού ολοκλήρωσης εκπαιδευτικού προγράμματος χοροθεραπείας αναγνωρισμένου φορέα. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές που τίθενται από την  Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδας και την Ευρωπαϊκή  Ένωση Χοροθεραπείας. Από το 2020, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα Κριτήρια Κατάρτισης της EADMT για την εκπαίδευση στη χοροθεραπεία, που ορίζουν το πλαίσιο για την  αναγνώριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων χοροθεραπείας στην Ευρώπη.

 

Επίπεδα εγγραφής:

Υπάρχουν τρία επίπεδα εγγραφής Greek Dance Therapist Registered Basic, Greek Dance Therapist Registered και Greek Dance Therapist Registered Senior.

Τα Μέλη του πρώτου επιπέδου (GDTR Basic) πληρούν τους όρους της παραγράφου α’ περί επαγγελματικής ικανότητας. Μπορούν να εργάζονται μόνο σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα/φορείς, στα οποία υπάρχει θεραπευτικό πλαίσιο (ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές/ ψυχοθεραπεύτριες, νοσηλευτικό προσωπικό κ.λ.π.) καθώς και να συντονίζουν εργαστήρια/σεμινάρια Χοροθεραπείας. Δεν μπορούν να ασκούν το επάγγελμα ιδιωτικά, δηλαδή να προσφέρουν ατομικές ή ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες εκτός του προαναφερθέντος θεραπευτικού πλαισίου.

Τα Μέλη του δεύτερου επιπέδου (GDTR) πληρούν τους όρους της παραγράφου α’ περί επαγγελματικής ικανότητας κι επιπλέον έχουν αποδεδειγμένα εργασθεί ως χοροθεραπευτές/χοροθεραπεύτριες το λιγότερο δύο χρόνια σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα/φορείς, (πραγματοποίηση τουλάχιστον 300 θεραπευτικών συνεδριών), λαμβάνοντας κλινική εποπτεία από χοροθεραπευτή/χοροθεραπεύτρια ή ψυχολόγο/ ψυχίατρο ή άλλον κλινικό θεραπευτή.Τα Μέλη του δεύτερου επιπέδου μπορούν να εργάζονται ως χοροθεραπευτές/χοροθεραπεύτριες σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και να ασκούν το επάγγελμα ιδιωτικά σε προσωπικό/ιδιωτικό χώρο, να πραγματοποιούν ατομικές και ομαδικές συνεδρίες χοροθεραπείας και να συντονίζουν σεμινάρια.

Τα Μέλη του τρίτου επιπέδου (GDTR Senior) πληρούν τους όρους της παραγράφου α’ περί επαγγελματικής ικανότητας κι επιπλέον έχουν αποδεδειγμένα εργασθεί ως χοροθεραπευτές/χοροθεραπεύτριες το λιγότερο 3 χρόνια (πραγματοποίηση τουλάχιστον 750 θεραπευτικών συνεδριών) λαμβάνοντας κλινική εποπτεία από χοροθεραπευτή/ χοροθεραπεύτρια ή ψυχολόγο/ψυχίατρο ή άλλον κλινικό θεραπευτή με κατάρτιση στην εποπτεία. Τα Μέλη του τρίτου επιπέδου μπορούν να πραγματοποιούν όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο καθώς επίσης να διδάσκουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και να προσφέρουν κλινική εποπτεία, εφόσον έχουν λάβει την κατάλληλη κατάρτιση στην εποπτεία. Η μετάβαση σε ανώτερο επίπεδο εγγραφής γίνεται όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις εγγραφής τακτικού μέλους εδώ

Έντυπο Εκπαιδευτικού Προγράμματος Χοροθεραπείας 2019-2022

 

Γίνε τακτικό μέλος

Κατάλογος τακτικών μελών

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Επίτιμοι Πρόεδροι ή Επίτιμα Μέλη της  Ένωσης ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα που έχουν προσφέρει ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες ή δωρεές. Τα επίτιμα μέλη, όταν δεν έχουν και την ιδιότητα του τακτικού μέλους, στερούνται το δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση.

 

Κατάλογος επίτιμων μελών

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ

Ως Αρωγά Μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν την Ένωση με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και εκπαιδευόμενοι χοροθεραπευτές, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Τα αρωγά μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλογής σε αξίωμα.

 

Γίνε αρωγό μέλος

Κατάλογος αρωγών μελών